Videonadzor

Videonadzorni sustavi - video nadzor

Namjena video nadzora je:


1. prevenirati izvrenje kaznenog, prekrajnog ili tetnog djela/radnje na ti?enom (slikom s kamere pokrivenom) prostoru odbijanjem po?initelja samom ?injenicom da ?e lako biti otkriven

2. omogu?iti trenutno uo?avanje lokalno ili s udaljene lokacije putem interneta neeljene radnje i poduzimanje aktivnosti na spre?avanju

3. pohraniti slike tj. video materijale radi naknadnog pregleda zbog utvr?ivanja ?injeni?nog stanja

Kome preporu?ujemo ugradnju video nadzora

Videonadzorni sustavi su nezamjenjivi sustavi zatite za veliki broj raznih objekata kako obiteljskih tako i poslovnih, bilo da se radi o potrebi za vanjskoj zatiti (npr. Obiteljska ku?a s garaom, skladita na otvorenom/zatvorenom, parkiralite, prilazni putevi i sli?no ili zatiti unutar objekta (npr. trgovine gdje itimo robu ali i blagajnu, ulazi/izlazi robe u skladita i sli?no) ili). Svaka postavljena nadzorna kamera predstavlja trajno ?uvarsko mjesto i to 24 sata na dan 365 dana u godini i omogu?ava uvid u pokriveni prostor kao da je ?ovjek zaista tamo. Sustavom od 8-16 video nadzornih kamera jedan jedini ?ovjek s lako?om moe nadzirati i veliki samostalni objekt uredsko skladine namjene s parkiralitem.
Prednosti video nadzora moda se najbolje o?ituju u sprje?avanju ispisivanja grafita preko spre?avanja I otkrivanja sitne kra?e po trgovini do ozbiljne protuteroristi?ke namjene na aerodromima I drugim mjestima okupljanja vie ljudi na jednom mjestu. Ukratko, sustav video nadzora treba svakome onome tko eli zatiti sebe, ljude oko sebe i svoju imovinu od vandalizma, kra?a i op?enito devijantnog i drutveno neprihva?enog ponaanja.

Glavni dijelovi sustava

Video nadzorni sustavi sastoje se od razli?itih modela kamera za vanjsku ili unutarnju montau, sve videonadzorne kamere jednoga sustava video nadzora povezuju se u jednu cjelinu putem centralnog ure?aja (digitalnog video snima?a/servera) te takva cjelina s monitorom i eventualnim upravlja?em za pokretne kamere tvori jedinstven sustav video nadzora. Sustavi video nazora uglavnom su koncipirani na na?in da su nadzorne video kamere razmjetene na klju?nim mjestima u i oko objekta koji se titi video nadzorm.. Nekoliko cjelovitih sustava video nadzora se opet mogu vezati u jedinstvenu cjelinu te ponovo tvoriti jedinstven sustav video nadzora. Tehnoloki i izvedbeno danas se mogu sresti razni sustavi videonadzora ali u praksi svi se sustavi svedu na klasi?ne videonadzorne sustave i IP sustave video nadzora.
Za kvalitetan sustav video nadzora potrebno je ipak puno vie od kamere, snima?a i monitora. Potrebna su razna znanja, dugogodinje iskustvo i sposobnost paljivog i preciznog odabira opreme od koje ?e se praviti sustav video nadzora i pozicije na koju stavljamo kameru kako bismo dobili najkvalitetniju sliku koja ?e odgovoriti zahtjevanoj funkciji. Svaka komponenta mora biti kvalitetna, paljivo i pravilno odabrana, spojena adekvatnim kabelima po dobro odabranim trasama radi spre?avanja sabotae, propisno uzemljena i zati?ena, za svaku poziciju pomno pregledano dnevno i no?no svijetlo kao i kutevi pod kojim sunce moe onesposobiti prejakim svijetlom kameru.

Ovisno o elji i potrebama korisnika sustavi se mogu izvesti tako da je pregled slike mogu? za vie korisnika istovremeno prema unaprijed odobrenim ovlastima, lokalno, s udaljene lokacije preko interneta s laptopa i ?ak i s mobitela. Tako?er, mogu?e su i dojave alarmnog stanja (po detekciji pokreta) bilo e-mailom, sms-om ili pozivom na telefonski broj.
Prijedlog zatite stana, ku?e ili poslovnog prostora dajemo nakon uvida u situaciju na terenu i konzultacija s korisnikom. Pregled i ponuda su besplatni.
Projektiramo, isporu?ujemo, ugra?ujemo i odravamo sustave tehni?ke zatite svjetski renomiranih proizvo?a?a, a sva oprema posjeduje certifikate o ispravnosti i usuglaenosti s tehni?kim normativima EU.