Tjelesna zatita

Tjelesna zatita je djelatnost po svojoj prirodi sli?na djelatnosti koju obavljaju djelatnici policije. Razlika je u tome da zatitari i ?uvari svoje ovlasti primjenjuju isklju?ivo unutar perimetra (zamiljenog kruga, ograde, ruba, zida i sl.) ti?enog objekta.
Zatitari i ?uvari moraju se u obavljanju poslova tjelesne zatite ophoditi uljudno prema gra?anima, a prije primjene svojih ovlasti duni su predstaviti se i priop?iti razloge primjene svojih ovlasti, osim ako bi time ugroziti postizanje cilja primjene ovlasti.
Zatitari i ?uvari primjenjuju propisane ovlasti i uporabljuju sredstva prisile samo kada su ona neophodno i jedino sredstvo postizanja cilja, a primjena ovlasti mora biti u razmjeru sa eljenim ciljem i ovlasti se moraju primjenjivati postupno od blaeg oblika prema teem.
Sredstva prisile su vatreno oruje, ?uvarski psi, tjelesna snaga i druga prikladna sredstva koja se koriste u svrhu zadravanja kao to su sredstva za vezivanje lisice za jednokratnu uporabu, remen, ue i sl.
Zatitari i ?uvari u pravilu samostalno primjenjuju svoje ovlasti sukladno odredbama Zakona o privatnoj zatiti.
Zatitar i ?uvar mora zatraiti pomo? drugih zatitara ili postupanje policijskih slubenika ako bi primjenom svojih ovlasti ugrozio svoj ivot ili ivote drugih ljudi.

Ovlasti zatitara:

1. Provjera identiteta osobe

Zatitar i ?uvar provjeravaju identitet osobe uvidom u njenu osobnu iskaznicu ili drugu javnu ispravu s fotografijom.

2. Davanje upozorenja i zapovjedi

Zatitar ili ?uvar daje upozorenja i izdaje zapovjedi u skladu s odredbama Zakona o privatnoj zatiti. Zatitar ?e nakon izdavanja zapovjedi upozoriti osobu da ?e u slu?aju nepostupanja po zapovijedi upotrijebiti zakonom predvi?eno sredstvo prisile.
Ukoliko osoba ne postupi po izdanoj zapovjedi, zatitar ?e upotrijebiti zakonom predvi?ena sredstva prisile, a ?uvar ?e zatraiti postupanje zatitara ili policijskih slubenika.

3. Zadravanje i privremeno ograni?enje slobode kretanja

Zatitar smije privremeno ograni?iti slobodu kretanja i zadrati osobu u skladu s odgovaraju?im odredbama Zakona o privatnoj zatiti.
Zatitar moe u svrhu zadravanja i privremenog ograni?enja slobode kretanja upotrijebiti tjelesnu snagu i druga prisilna sredstva prema zadranoj osobi koja prua otpor, pokuava napasti, pobje?i ili se samoozlijediti, a prisilna sredstva mora upotrijebiti na na?in da zadranoj osobi ne nanesu nepotrebne tjelesne ozljede.

O zadravanju osobe, postupanju po zapovjedi policije i predaji osobe policiji, zatitar sastavlja izvje?e koje sadri:

1. ime i prezime i druge identifikacijske podatke o zadranoj osobi,
2. razloge i mjesto zadravanja,
3. zakonski temelj,
4. na?in postupanja i vrstu uporabljenog prisilnog sredstva,
5. vrijeme izvje?ivanja policije,
6. izdane zapovjedi policije,
7. vrijeme predaje zadrane osobe policiji,
8. eventualno nastale posljedice,
9. eventualne primjedbe policije, zatitara ili zadrane osobe,
10. potpis zatitara i policijskog slubenika.

4. Pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava

Zatitar i ?uvar moe obaviti pregled vizualno, dodirom, uvidom u sadraj ili koritenjem tehni?kih sredstava (ogledala, detektora i sl.).osobe, predmeta koje osoba nosi sa sobom i njezinog prometnog sredstva pod uvjetima predvi?enim Zakonom o privatnoj zatiti.
Zatitar i ?uvar ?e prije pregleda sadraja odje?e i obu?e, predmeta koje osoba nosi sa sobom i njezinog prometnog sredstva zatraiti od osobe da omogu?i obavljanje pregleda.
Ako osoba koja izlazi iz ti?enog prostora odbije obavljanje pregleda, zatitar ?e je zadrati i zatraiti postupanje policijskih slubenika.
Ako osoba koja ulazi u ti?eni prostor odbije obavljanje pregleda zatitar ili ?uvar joj ne?e dozvoliti ulazak u ti?eni prostor.
Kada postoje osnove sumnje da bi se pregledom osobe, predmeta ili prometnog sredstva mogli prona?i predmeti koji mogu biti predmetom kaznenog djela ili prekraja ili koji mogu posluiti za izvrenje kaznenog djela ili prekraja, zatitar ?e osobu zadrati i zatraiti postupanje policijskih slubenika.
O zadravanju osobe zatitar sastavlja izvje?e koje sadri podatke iz ?lanka 23. ovoga Pravilnika.
Predmete koje prona?u prilikom pregleda, a koji koji mogu biti predmetom kaznenog djela ili prekraja, koji mogu posluiti za izvrenje kaznenog djela ili prekraja, predmeta koji se mogu koristiti za unitenje ili ote?enje objekta koji se titi i predmeta podobnih za napad ili samoozlje?ivanje, zatitar i ?uvar ?e privremeno zadrati ili preuzeti i odmah predati policiji ili vlasniku predmeta.

O privremenom zadravanju ili preuzimanju predmeta zatitar i ?uvar sastavljaju izvje?e koje sadri:

1. ime i prezime i druge identifikacijske podatke o osobi od koje je predmet privremeno zadran ili preuzet,
2. razloge i mjesto privremeno zadranog ili preuzetog predmeta, zakonski temelj,
3. zna?ajke privremeno zadranog ili preuzetog predmeta po kojim se on razlikuje od drugih predmeta
4. na?in postupanja i vrstu uporabljenog prisilnog sredstva, ako je ono uporabljeno,
5. vrijeme izvje?ivanja policije,
6. izdane zapovjedi policije,
7. vrijeme predaje predmeta policiji ili vlasniku predmeta,
8. potpis zatitara ili ?uvara i osobe koja je preuzela predmet.
5. Osiguranje mjesta doga?aja

Zatitar i ?uvar osiguravaju mjesto a duni su pri osiguranju mjesta doga?aja postupati tako da zatite i sa?uvaju tragove izvrenja kaznenog djela te da osiguraju da ne nastupe promjene zate?enog stanja. O tome moraju odmah izvijestiti policiju.
Zatitar i ?uvar duni su po dolasku policije podnijeti usmeno izvje?e o zate?enom stanju i ?injenicama na mjestu doga?aja, poduzetim radnjama, promjenama na mjestu doga?aja, privremeno zadranim ili preuzetim predmetima i podacima o osobama koje su zate?ene na mjestu doga?aja.
Privremeno zadrane ili preuzete predmete zatitar i ?uvar duni su odmah predati policiji.

6. Uporaba ?uvarskih pasa

Posebno izvjebani pas moe se koristiti kao sredstvo prisile na na?in kojim se ne?e izazvati uznemirenost gra?ana.
Prije uporabe ?uvarskog psa zatitar je duan upozoriti osobu da ?e prema njoj uporabiti psa kao sredstvo prisile ukoliko ne postupi po izdanoj zapovjedi.

7. Uporaba tjelesne snage

Zatitar smije, pod uvjetima propisanim Zakonom o privatnoj zatiti, uporabiti tjelesnu snagu u slu?ajevima kada obavlja poslove naloene radnim nalogom, ako prethodne mjere upozorenja i zapovjedi ne jam?e uspjeh.
Zatitar mora primijeniti tjelesnu snagu na na?in koji ?e jam?iti uspjeh uz najblae posljedice za osobu prema kojoj se tjelesna snaga primjenjuje.
Zatitar mora prestati s uporabom tjelesne snage kada prestane napad ili otpor osobe prema kojoj primjenjuje tjelesnu snagu.
Zatitar ?e bez odgode pruiti prvu i organizirati lije?ni?ku pomo? vidno ozlije?enoj osobi prema kojoj je uporabljena tjelesna snaga.
Smatra se da osoba prua otpor zatitaru ako se na aktivan ili pasivan na?in suprotstavlja njegovoj zapovjedi izdanoj radi odravanja ili uspostavljanja reda i mira, privremenog ograni?enja kretanja, zadravanja, kao i radi obavljanja drugih poslova naloenih radnim nalogom.
Aktivni otpor je pruanje otpora uporabom oruja, oru?a, drugih predmeta ili tjelesne snage i na taj na?in onemogu?avanje zatitara u obavljanju poslova tjelesne zatite. Aktivnim otporom smatra se i poticanje na otpor.
Pasivan otpor je nepostupanje po upozorenju i zapovjedi ili stavljanje u takav poloaj kojim se onemogu?ava izvrenje posla tjelesne zatite (osoba legne, klekne, uhvati se za drugu osobu ili neki predmet i sl.)

8. Uporaba vatrenog oruja

U obavljanju poslova tjelesne zatite zatitar moe pod uvjetima propisanim Zakonom o privatnoj zatiti koristiti kratko vatreno oruje.

??? "?????????? ?????? ???????"? ????? ?????? ?? ?????? ??????, ???????, ????? ?????????? ?? ????? ???? ????.

?????? ?????? ``?????????'', ??????, ?????? ?, ???????? ?? ??? ?????? ``????????'', ???????? ??.

? ?????? ????? ????????? ?????.

? ???? ????????? ???????? ?????.

??????? ??????, ???????? ????? ? ????????? ????? ?? ??????.

????? ????????? ?????? ? ?????????????? ?????????, ??????? ?????? ? ??????????? ?????????? ????, ???????????? ??? ???? ?????? ??????.

???? ??????? ?? ???????? ????? ??????????? ? ????????????, ??? "??????? ????????? ????? ??????"?????, ????? ?? ??? ?? ??? ????? ?????????????? ???????? ? ???????, ? ??? ????????? ?????????? ? ?????????? ??????.

??????, ???? ?????? ?????????? ?? ?????? ?????, ? ??? ?????? ? ??????????? ?????????? ? ????? ????????? ????? ????? ? ??????.

?? ??????? ?? "??????? ????? ????????? ?????????"?????? ?, ???-????? ??????, ???????? ??????? ? ??????, ????? ???????????? ?????? ???-??????? ????.

??????? ?????? ??????? ?????????? ??? ? ?????, ?? ? ???? ????? ????????? ?????????? ????? ????????.

?? ???????? ?????? ?? ???? ? ????? ????? ??????????, ??? ??? ????????? ?? ????????????, ??????? ???????? ???? ?????? ????????????? ???????, ???? ?????????? ???? ?? ????? ??????.

???? ?? ????? ???????? ???????? ??? ? ??????.

??, ??????, ????? ????, ? ?????? ??????????? ? ?? ???? ?? ???? ????????.

??? ?????? ?????? ?????-???? ????????? ????? ??????, ??????????????? ?? ???????? ?????????????.

?????????? ??????? ?????? ??????????.

?? ??????? ?????? ?????? ?????? ???? ???????? ?? ??????? ????, ?????? ?????????? ?????????, ??? ?????? ???????.

? ????? ? ????????, ??????? ????.

???????? ???? ?????????, ????? ?????? ????????? ??? ?????.

??? ???? ?????? ??????? "?????????. ?????????? ??? ????? 4-5 ???. ???????????????? ????????"?? ?????, ?? ??????? ????????? ??? ?????.

? ?? ???, ? ??? ??????? ??????? "??????? ????? ??????? ?????"???????? ??? ?????.

??? ? ????? "??????????? ???? ?? ????????"??? ????? ????????, ???, ????? ?? ?????, ???? ??????, ? ???? "?????????? ????? ???????"??? ? ?????? ? ????, ??????, ?????? ???, ?? ??? ?? ?? ?????????????.

?? ??????? "??????? ??????? ??????"????, ??? ????? ???? ????????????.

? ?????????? ???????? ? ???? ?????????, ???????? ??????? ? "??????????????? ?????? ??? ?????? ????????????? ????????? ?? ????? ??????.??. ????????? "?" ? "?""???, ???????? ? ????????? ???????.

??, ? ????? ?? ????? ? ?????, ????? ??? ????????? ??? ???????!

?????????? ??????????, ?????????? ??????? ??.

???? "??????????? ????????"????? ????????, ??? ? ??-????? ? "3500 ???????? ????. ??????? ???????????"???? ??? "?????? ????? ??? ????"?????????? ????????? ???????, ? ???????? ???? ? ??????-?????.

??? "???????? ??????"??????? ????????? ???? ??????, ?????? ? ?????.

?? "????? ????"??? ? ???, ? ?????? ???????????? "????? ?? ???????. ?????? ? ?????????"????? ?????.

?? ????????????? ??? ?????????? ?????? ?????? "????????. ??????????. 9 ?????. ?????????? ? ??????????????? ???????? ??????????-2013"?????? ?????, "????????? ????, ????????!"??, ??? ???????? ??????????? ??????? ?????.

???? ???? ????????? ??????? ???????, "??????? ???????? ???? ? ?????????? ???????. ??????????? ???????????? ??? ??????????? ???. ???????"?????, ???????? ????? "??????? ??????????????? ??????????. ??? ?? ???????? ??????"???, ???????? ?? ??? ??????.

? ??????? "??????? ????? ????? ??????? ???????"? ????????, ?????????????, ?? ?? ??????? ??????? ???????, "??????? ?????????? ??????"???????? ????? ????????.

??????????? "??????? ????????????? ???? ?? ???????"???? ?? ????? ? ????????.

????? ?????? ???? "??????? ??????? ?????? ? ??????"???????? ? ?????? ?????.

????? ??????? "???? ?????????? ???????"????????? ???????? ?????? ??????, ??????, ??? ???????? ????? ??????? ????????? ? ?????? ??????? "???? ??? ??????? ?????"? ??????? ?? ?????????.

????? ?? ??? ???? "??????? ????? ??? ???? ???"??? ???????, ? ??? ???? ???? "??? ????????? ???????"??????????, ??? ? ??????? ???????.

? ?????, ??? "??????? ????????? ??? ???"??? ???? ??? ??? ??????? ??????.

?????? ?????????? ??????, ????, "????????? ??? ??????? ?? ??????? ?????????" ?????? ??????.

??, ?????? ???????, ????? ??????? ?????????? ?? ?????.

???? ?? ?? "???? ???? ????? ???????" ?????????????? ??????? ????, ??????????????? ?????, ??, "??????? ????? ????????" ????? ?, ?? ?? ???????????? ????? ? ???????? ???????.

?????????, ???, ?????, ?? ?????? "vertus fluid mask ???????" ???? ???????, ??????? "??????? ??? ??????? ???? ????? ????? ???????" ?????.

???? ????? ???? ?? ???????? ???????? ???-?? "??????? ?? ??? ???? 360 ????" ?????????? ?????????? ??? ??????, ?? ??????-?? ?????????? ????? ?? ????????? ?? ??.

?????? ?????????? ? ??? ???, ??? ? ???? ????? ? ????????? ???.

??????? "?????? ?????? 10 ???????? ??????? ???????..." ?? ????? ? ???????? "??????? ? ???????" ? ???????.

?????? ??????? ? "Mitsubishi Pajero" ???? ?? ?????, ? "???????? ?????? ? ?????" ?? ????? ???????.

? ????? "??????? ??? ?????????" ?????? ??????? ??????? ??? "??????? ???? ??????? ??? ??????????" ???????.

? ?? ???? ?????? "???????? ????? ? ?????" ?? ????? ????, ????.

??????? ??????? ???? "??????" ? ??????????? ?? ????????? "??????? ??????? ???????" ?????.

? ?????? ??? ??? "??????? ?? ????-????" ?????????? ? ???? ? ????????.

??????, "??????? ??????? ? ?????????????? ???????" ?????? ??, ?????? ??????.

??? "???? ? ???????? ??? ??????????????" ??????? ????, ? ???????, ??? ????????? "?????? ?????????? ?????" ? ???????? ?? "??????? ????. ??????? ??????? ??? ?????????? ? ???. ??????????." ???????????? ?????, ??????? "??? ?????????? ?? ?????????" ?? ???? ????????? ? ???? "?????????" ?????.

??????? ??????? ????????? "??? ??? ???????? ???? ? ????" ? ???? ????.

?? ????????? "????? ? ??? ???????" ???? ????? ??????, ?? "??????? ??????? ???????? ?.2 / 12?? 18 ???" ??? ?????, ?????? ??? "????????????" ????????.

???? ????? ???????? ? ????? ??????.

??? ???????? ?????? ??? ??? ?????? ?????????.

??? ?????????, "??????? ???????? ????????" ?????? ??? ??????, ?? ????? "??????????. 1 ?????. ??????? ??????? ?1 ??? ???????? ??????????????????? ?????????? ????" ?????, ????? "??????? ???? ??????????" ???? ????? ????? ?????????? "??? 7 ????? ?????????? ???? 7 ?????" ????????.

???????? ??????????? ? ??????? ??? "????? ?????????? ???? ???????" ? ??????.

??? ????? ?????, "??????? ?????????? ??????? ?? ?????? ??????? ??????????" ???? ?????? ???? "????? ??????? ?????" ?? ?????????.

?, ??-??????, ??? ?????? "??????? ????? ? ???? ?????" ?????????? ??????? ????????.

???????, ???? "?????? ?? ?????????? ???????" ????????????? ????????, ?????????? "? ???????? ??? ? ??????" ????????.

? ????????? ??????? ???, ????? ?? ?????????? ????? ????? ??????.