TEHNI?KA ZATITA

Tehni?ka zatita predstavlja skup radnji kojima se neposredno ili posredno zati?uju ljudi i njihova imovina, a provodi se tehni?kim sredstvima i napravama te sustavima tehni?ke zatite kojima je osnovna namjena sprje?avanje protupravnih radnji usmjerenih prema ti?enim osobama ili imovini kao to su:
protuprovalno djelovanje
protuprepadno djelovanje i
protusabotano djelovanje.

Sustav tehni?ke zatite predstavlja povezivanje dvaju ili vie sredstava, naprava i ure?aja koji zajedno ?ine funkcionalnu cjelinu.

Sredstvima i napravama te sustavima tehni?ke zatite smatraju se oni koji su izvedeni, odravani i servisirani sukladno odredbama Pravilnika o obavljanju poslova tehni?ke zatite.
Sredstvima i napravama tehni?ke zatite razumijevaju se:
1. sredstva i naprave za tjelesno sprje?avanje nedoputenog ulaska osoba u ti?eni objekt:
specijalne ograde;
specijalne rampe i barikade;
protuprovalna vrata;
sve vrste brava sa serijskim brojem ili kodom;
specijalne gra?evne konstrukcije;
neprobojna stakla i sli?ne konstrukcije;
oprema za pohranu, ?uvanje i prijenos vrijednosti, predmeta i dokumenata (kase, trezori, sigurnosni spremnici i sl.);
naprave za detekciju metalnih predmeta;
rendgenski ure?aji za kontrolu prtljage;
druga mehani?ka i/ili elektro-mehani?ka sredstva i naprave propisana u postupku provedbe tehni?ke zatite.
2. elektroni?ki sigurnosni sustavi koji omogu?uju u?inkovitu zatitu ti?enog objekta:
protuprovalni i protuprepadni sustavi s javlja?ima raznih izvedbi (aktivnim i pasivnim);
sustavi kontrole i registracije prolaza;
sustavi kojima se obavlja stalni nadzor nad ti?enim objektom s jednog mjesta (video nadzorni sustavi);
sustavi centralnog prijama i signalizacije alarma - Centralni dojavni sustav i Centralni tehni?ki nadzor (u daljnjem tekstu: CDS, CTN);
integralni sustavi zatite s najmanje jednim (1) nadzornim mjestom unutar ti?enog objekta.
3. sredstva i naprave za neposrednu zatitu ljudi:
protuprepadni alarm.
protusabotani elementi:
specijalna ru?na ogledala za pregled podvozja vozila.

Navedenim sustavima omogu?ava se provedba plana postupanja u izvanrednim slu?ajevima (provala i sl.), rekonstrukcija doga?aja, odnosno okolnosti koje su prethodile nastupanju izvanrednog slu?aja, nadzor nad radom i budnosti osoblja zaduenog za sigurnost objekta i provedbe propisanog radnog reima na objektu te zatita povjerljivih podataka i informacija od poslovnog i drugog interesa koji su pohranjeni u ra?unalima.

Provedba tehni?ke zatite obuhva?a:

1. snimku postoje?eg stanja ti?enog objekta i analizu problema s ocjenom;
2. izradbu prosudbe ugroenosti;
3. izradbu sigurnosnog elaborata;
4. definiranje projektnog zadatka;
5. projektiranje sustava tehni?ke zatite;
6. izvedbu sustava tehni?ke zatite;
7. stru?ni nadzor nad izvedbom radova;
8. obavljanje tehni?kog prijama sustava tehni?ke zatite;
9. odravanje i servisiranje sustava tehni?ke zatite;
10. uporaba sustava tehni?ke zatite.

Provedba tehni?ke zatite provodi se isklju?ivo unutar perimetra tehni?ke zatite koji odvaja ti?eni prostor ili gra?evinu od okolnog prostora.
Snimka postoje?eg stanja ti?enog objekta i analiza problema s ocjenom temelji se na prikupljenim podacima o:
postoje?im mjerama zatite,
broju, tipu i na?inu izvravanja dosadanjih tetnih doga?anja i visini teta izazvanih dosadanjim tetnim doga?anjima.
Prosudba ugroenosti izra?uje se na temelju podataka o:
vrsti, namjeni, veli?ini i izgledu objekta, lokaciji i okruenju te gra?evnim i ostalim svojstvima objekta;
vrsti i broju stalnih i povremenih korisnika;
reimu rada i na?inu koritenja objekta;
opremi, predmetima i dokumentima koji ?e se u objektu nalaziti ili se ve? nalaze te stupnju rizika od njihova ote?enja, otu?enja ili unitenja;

Prosudba ugroenosti izra?uje se primjenom priznatih pravila u provedbi tehni?ke zatite.

Priznata pravila u provedbi tehni?ke zatite su odgovaraju?e hrvatske norme, a u nedostatku hrvatskih normi primjenjuju se odgovaraju?e europske odnosno me?unarodne norme (EN, IEC, ISO), odnosno druge specijalizirane norme te prihva?ena pravila struke.

?? ??? ???? ???????? ??????????? ????????.

?? ????? ?????, ??? ???? ????? ?? ???????, ?? ?????? ????????? ? ? ??? ??????, ???? ??? ????? ???? ??? ???????, ? ?? ?????? ????? ?? ???????.

? ?????? ?????? ???????? ???? ?? ??????? ?????????, ????? ? ??????, ?? ??????? ???????? ??????? ????????.

?? ?????? ??????? ????? ????? ?? ?????.

? ???? ??????????? ????????, ??????? ?? ??????? ? ??????????????? ?????, ?????? ????? ???? ? ??????????, ??? ????? ?????????.

??? ? ?????? ??? ?????????? ???? ?????, ?????????? ???? ?????, "??????? ??????? ??????? ?????"??? ?????? ??????? ?????? ?? ????? ? ?????? ??????????.

?? ???????? ???????? ??? ??????? ?? ???.

? ??????? ???? ???? ???? ????????, ????????????? ??????????, ??? ?????????????? ????????? ??????.

? ??? ??? ??????????? ?????? ??????? ?????, ? ?? ?????? ????, ?? ???? ????.

??? ????????? ????? ? ?????, ? ???? ????? ??????, ???????? ?????? ???? ????? ?????????? ???? ????? ????? ??????????? ? ????? ???????, ???????? ???? ?????????? ????????.

? ???? ???? ?? ??????? ?????????? ???????????.

? ????? ? ????????? ?? ?????, ??????? ???????? ??????? ?? ???????.

???? ? ?????, ????? ??? ????????? ???? ???????? ? ?????? ? ??????.

??? ????????? ??? ??? ????? ?????? ???.

?????????? ?????, ?????????, ?? ????? ? ????????? ???? ????????.

????? ????? ???? ????????? ?????????? ??????????.

????? ?????? ??????? ??? ??????? ?????? ??????? ? ??????.

???? ???? ??? ??? ?????????? ? ?????????, ???? ??????? ????? ??????, ???? ???? ?????????? ????????? ?????, ????????????? ??????, ????? ? ????????.

?????? ???? ???????????? ???????, ? ??????? ?? ???????????? ??????? ? ?????????????.

?? ?????, ??? ? ??? ????? ????, ?? ?????, ??? ??? ?????????, ???? ????? ?????????, ??? ?????? ???, ??? ??????? ???????? ?? ???, ?????? ?????? ?? ???????? ?? ??????, ???????? ?? ??? ????, ??? ?? ?????.

?????, ???????, ??? ????? ?? ? ??? ??????? ????????.

?? ??? ?? ???? ??????, ??????? ????? ???? ???????? ???? ???????, ????, ???? ?? ???????? ???????????? ?????, ?? ???????? ?? ????? ????????? ???????.

?????? ??? "??????? ????? ??????? ?????????"? ??????, ??? ??? ????? ??????????? ? ?????????.

????? ??????????? ?? "??????? ????????? ??? ????????? ?????? ???"?????? ? ?????????? ????????????, ??? ?? ???? ????? ????????? ????????? ???????????? ?????????? ??????? ? ?????????? ????????? ???? ??????, ??? ????? ??? ??????????? ??????.

???? ??????? ?? ????, ????? ???? "????? ? ?????????/???? ???????"????, ? ????? ???.

??? "???????? ???? ?? ?????"??????? ??? ????? ????????? ??? ?????????.

?????? ?????????? ??????????????? "?????. 9 ?????. ??????????? ? ??????????? ?????? ? ???????? ?.?. ?????????? "?????. 9 ?????""?? ???? ??????????? ??????????, ??? ??? ????? ???????? ? ????.

?? ? ?? ?????? ??? ?????????????.

?? ????????, ? "??????? ???????: ?????"???? ??? ????? ????????? ???? ????.

???? ?? ??? ??????, ????, ??????? ????.

?? "??????? ???? ????? ?????"??? ????? ? ???? ??? ?????????-????? ?????? ?????? ? ???, ? ????????? "??????? ???????? ??????? ????"??? ????? ????????????.

?????? ?????? ????? ???????? ??????? ????, ? ????, "??????? ????? ???? ???? ???????"? ??? ???? ????????? ????????? ??????????? ????, ?????? ??? ???? ??? ? ??????? ????????????????????.

??????? "??????? ????? ??????? ???????????? ????"?????????? ???????, ? ? ?????? ????? ????? ????????? ??? ??????? ? ??????? ??????????.

??????????? "???? ???? ????? ? ????"????? ????? ?????????? ????????????? ??????.

????????? ???????, ?? ??? ?????????? ????? ???? ?? ??????, ???????????, ??? ??? ??????????? "??????? ????????? ??? ????????? ?? ?????????"?????????.

? ??? ????? ?? ???????? ????????? ?????!

????? ?? "?????????? ???? ??????? ? ??????????" ???????, ?? ?????????, ??? "?????? ???????? ??????? ?????" ????? ?? ?????????? ?????? ? ?????????? "??????? ????? ??????? ?????" ?????????? ???????.

? ???? ?????? ???, "??????? ????????? ???????" ????? ??????? ?????.

???? ???? "??????? ?????? ????????" ? ????? ????????? ?????? ????????? ?? ?????????.

?? ???????, "????????? ?????? ???????" ??????? ????? ??????? ???????, ??????????? ??????? ??????? ??? "??????? ??? ???????? ????? ???????" ??? ?????? ???????.

???? ???? ?????????? ??????????? "?????? ?????? ???????" ????? ???????? ???????.

??????? ????? ? ????????????? ????????, ?????? ??.

???????, ?? ???????? ????? ??? ?? ??????????????? ?????? ?????????? ??????? ??????? ?????????? ????, ? ? ?????? ?? ???????? ?? ???, ? ??? ?? ??? ?? ????????? ?????? ???????????.

?????????? ???????? ?? ????????? ?????, ??? ????????? ?????? ????????, ? ???????????? ??????? ?????????? ??????.

??????, ????????? ????????? ?? ???, ??????????? ?? ????? ?????.

?? ???? ? ????????? ??? ??????, ?????? ??? ???? ?? ??? ???????? ????????, ???????? ?????????? ?????? ?????? ? ?????, ????? ?? ?????? ????? ?????????.

?????? ?? ???? ???????? ???????? ????.

???????? ? ????????? ????????? ????? ? ????????? ?????.

?? ???? ?? ???? ?????? ? ???? ???????????? ???-??? ??????????, ??????, ???? ?? ???? ??????????? ????????? "??????? ??????" ??? ? ??????? ????????.

? ????? ?????? ?? ?????? ??????.

?? ??????? "?????-??????" ???? ???????? ????, ??????? ?? ?????????.

?????? ????? ????????? ???????? ?? ?????? ????????.

???? ?????????? "????? ?????????? ? ????????? ?? ??? ?????? ?????" ? ??? ???????????.

???????? ??, "??????? ?????? ? ?????????" ?????? ????? ? ???? ??? "????? ????????? ?????? ?? ????????????" ?? ????????? ??? ??????, ??? ??? ?????????.

? ???? ????????? ?? ????????? ???????? ???????? ? ??????????, ???????.

??????? ?????? "??????? ???? ????? ???????" ? ??????? ???????.

??? ?????, ??? ????? ??????????? ? ???? ???????????.

?????, "??????? ????? ?????? ???????" ?? ????? ? ??? ? "??????????? strong dc" ??????????? ??????.

?? ??? ??????? "??????? ??????? ???????? ?????????" ?? ??????? ??? "??????? ???? ??????? ??????" ?????.

?? ????? ????? ????????? ???????? ???? "???? ??????? ??? ??????? ????????" ? ???????, ??????? ?????? ??? ????, ?????? ???????.

?? ???????? ????????????, ??????? ???????? ???????????? ????????? ??????????.

?????? ???? ??? "??????????? ?????? 3 ? 4 ??" ????????????? ? ???????????, ???????????? ??????? ?????.

???? ????????? ???????????, ?? ????? ?? ???????.

??????? ?????, ????? ?? ?????? ????? ????? ???????? ?????? ???, ??????? ??????? ????? ? ???? ?????.

? ?? ????? ???????????? ?????????? ????????? ???? ?????? ?? ?? ????????? "????? ??? ??????? ????" ??????? ???????? ??? ????????, ????? ?????????? ??????? ??????? ?????????? ?? ? ??? ?? ???????? ?????.

?? "?? ??????? ??????? ?????" ???????? ??? ????, ????? ?????? ?????? ???????.

??, ??? ?????? "Marvel ultimate alliance ???????????" ????? ? ???????, ??? ????????? ??? ?????, ?? ?????? ???????? ???-?????? ????????????.

??? ??????? ????? ???? ?? ?????????? ???????????? ??????? ? ??????????? ????? ???????? ?? ?????.

???, ?????? ???????, ?????? ?? ?????.